Skip links

Tag: Drawing

Schiele in Tehran

Schiele in Tehran

اروتیسیسم، نزدیک‌ترین سوژه به زندگی ست؛ نزدیک‌تر از فلسفه یا هر چیزی شبیه به آن. مارسل دوشان مجموعه‌‌ی «شیله در تهران» که بخشی از پروژه‌ی «تاکسیکوتوپیا» در استودیو بارهن و درباره‌ی بدن، جنسیت و سکسوالیته در ایران است، نخست با استفاده از راپید، آب مرکب
18Days

18Days

آنری لوفور جامعه‌شناس معاصر، مفهوم دگرشهر (heterotopia) را - در معنایی یک‌سره متفاوت با میشل فوکو – به عنوان فضایی عمومی تبیین کرد که در آن، عمل، احساس و درک مردم در لحظات خودانگیختگی به زندگی روزمره، معنا می‌بخشد. این فضای چند سطحی فارغ از