Skip links

Tag: Digital Painting

Schiele in Tehran

Schiele in Tehran

اروتیسیسم، نزدیک‌ترین سوژه به زندگی ست؛ نزدیک‌تر از فلسفه یا هر چیزی شبیه به آن. مارسل دوشان مجموعه‌‌ی «شیله در تهران» که بخشی از پروژه‌ی «تاکسیکوتوپیا» در استودیو بارهن و درباره‌ی بدن، جنسیت و سکسوالیته در ایران است، نخست با استفاده از راپید، آب مرکب